หนังสือ “วารสารศาสตร์ที่สร้างสะพาน คู่มือนักข่าวนักข่าวพลเมืองฉบับพกพา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวารสารศาสตร์เพื่อการสร้างสะพาน (Journalism that Builds Bridges) ที่ต้องการผนึกกำลังสื่อชายขอบหรือภูมิภาคที่เป็นสื่อทางเลือกด้วยการเชื่อมสัมพันธ์กันผ่าน “สะพาน” เพราะเรื่องราวของคนชายขอบมักถูกหลงลืมจากสื่อส่วนกลางจนไม่เกิดการแก้ไขปัญหา ดังนั้นสื่อต้องช่วยกันส่งเสียงให้ดังขึ้น 

การรวมตัวของสื่อชายขอบ ได้แก่ ประชาไท (กรุงเทพฯ) เดอะอีสานเรคคอร์ด (ขอนแก่น) วาร์ตานี (ยะลา) ลานเนอร์ (เชียงใหม่) และลาวเดอร์ (อุบลราชธานี) จึงเริ่มขึ้น โดยมีโครงการนี้เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ 

โครงการฯ นี้ออกแบบมาเพื่อปั้นนักข่าวพลเมือง เพราะเชื่อว่า ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้ โดยมีมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสื่อภาคประชาชนอีสานเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ทั้งหมด 4. ครั้ง คือ 1.จริยธรรมการเป็นสื่อมวลชนเบื้องต้น 2.นักข่าวจะรายงานข่าวให้ปลอดภัยอย่างไร 3.ความเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ และ 4.นักข่าวพลเมืองจะอยู่อย่างไรให้รอดและเติบโต  

การอบรมเชิงปฏิบัตินี้เป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ ที่ต้องการสร้างเครือข่ายสื่อทั่วภูมิภาคให้เข้มแข็ง โดยผู้ฝึกอบรมมีทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อมวลชน และนักเคลื่อนไหว ซึ่งเริ่มต้นโครงการฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 

สื่อที่เข้าร่วมในโครงการฯ ยังสามารถออกแบบการอบรมของตัวเองเพื่อติวเข้มให้กับนักข่าวพลเมืองที่เข้าร่วมอบรมได้อีกทอด ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำข่าว  

ผู้สนใจสามารถนำคู่มือนี้ไปอบรมนักข่าวพลเมืองได้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผู้เขียนได้ให้คำแนะนำในแต่ละเวิร์กช็อปอย่างละเอียด สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสถานการณ์สื่อในไทยในเวลานี้อาจจะนำไปศึกษาและปรับใช้เพื่อฝึกอบรมการเป็นนักข่าวพลเมืองได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) UNDP และสถานทูต เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์ ที่ให้การสนับสนุน

วารสารศาสตร์ที่สร้างสะพาน คู่มือนักข่าวพลเมืองฉบับพกพา

เกี่ยวกับผู้เขียน

เนื้อหาล่าสุด