ขยะกับชุมชนน้ำท่วม สิ่งที่มักมาคู่กันอยู่เสมอ ชุมชนหาดสวนสุข ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในชุมชนริมน้ำมูล มีสมาชิกกว่า 200 ครอบครัว ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และบางส่วนเก็บขยะหรือของเก่าขาย

ซึ่งนี่คือกองขยะที่พบในช่วงน้ำท่วมระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นกองขยะมากมายที่มาพร้อมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หมายเหตุ : สารคดีชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB)